Офіційний веб-сайт (в стадії розробки)
Погода

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора
Комунального некомерційного підприємства «Макарівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Макарівської селищної ради

Правові підстави проведення конкурсу:
стаття 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»;
Порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 (надалі – Порядок);
п. 4.1 рішення Макарівської селищної ради 24.12.2021 № 366-14-VІІІ «Про звільнення директора Комунального некомерційного підприємства «Макарівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Макарівської селищної ради»;
розпорядження Макарівського селищного голови від 31.12.2021 № 323 «Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства «Макарівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Макарівської селищної ради»;
розпорядження Макарівського селищного голови від 17.01.2022 № 06 «Про утворення конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора КНП «Макарівська БЛІЛ» МСР.

Найменування закладу:
Комунальне некомерційне підприємство «Макарівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Макарівської селищної ради (КНП «Макарівська БЛІЛ» МСР).

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу:
08001, Україна, Київська область, Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Хмельницького Богдана, буд. 62-а.

Основні напрями його діяльності:
86.10 Діяльність лікарняних закладів (основний);
копія Статуту (додається);
структура закладу (додається);
кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу (фінансовий план закладу на 2022 рік, додається).

Дата початку, кінцевий строк і адреса приймання документів для участі у конкурсі:
24 січня 2022 року (з 09-00 год. по 17-00 год.) – дата початку приймання документів для участі у конкурсі;
08 лютого 2022 року (о 17-00 год.) – кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі;
08001, Київська область, Бучанський р-н, смт Макарів, вул. Димитрія Ростовського, 30, 2-й поверх, кабінет № 10, сектор з питань служби в органах місцевого самоврядування та управління персоналом Макарівської селищної ради – адреса приймання документів для участі в конкурсі.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок:
+38 (066) 5445601, e-mail: info@makariv-rada.gov.ua.

Перелік документів, що подаються претендентом для участі у конкурсі:
1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 Порядку;
3) резюме у довільній формі;
4) автобіографія у довільній формі;
5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 Порядку;
7) конкурсна пропозиція;
8) довідка МВС про відсутність судимості;
9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;
10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 Порядку;
11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 Порядку;
12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).
Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.
Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до претендента та конкурсної пропозиції:
Відповідно до статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»:
керівником закладу охорони здоров’я незалежно від форми власності може бути призначено лише особу, яка відповідає єдиним кваліфікаційним вимогам, що встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я.
Згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров’я, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2002 № 117:

Завдання та обов’язки:
Керує згідно з чинним законодавством виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю закладу охорони здоров’я, відповідає за фінансово-господарські результати його діяльності. Організовує розробку та забезпечує реалізацію довгострокової стратегії розвитку закладу на основі потреб громади та ринкової ситуації. Організовує формування та моніторинг виконання операційних планів. Забезпечує виконання усіх зобов’язань перед державним та місцевим бюджетами, державними позабюджетними соціальними фондами, постачальниками, замовниками та кредиторами, а також виконання господарських і трудових договорів. Організовує роботу та ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів, спрямовує їх діяльність на розвиток і вдосконалення з урахуванням соціальних та ринкових пріоритетів, підвищення ефективності роботи закладу охорони здоров’я, якості та конкурентоспроможності послуг, що надаються, їх відповідність до стандартів надання медичної допомоги і задоволення потреб замовників і споживачів у відповідних видах медичної допомоги. Веде переговори з представниками власника закладу та замовниками щодо виконання планів та умов надання послуг. Забезпечує залучення коштів на інвестиційні потреби закладу. За необхідності створює та забезпечує роботу опікунських та наглядових громадських рад при закладі. Вживає заходів щодо забезпечення закладу охорони здоров’я кваліфікованими працівниками, а також найкращого використання знань та досвіду працівників. Відбирає та призначає працівників на вакантні посади закладу. Виступає наставником та забезпечує професійний розвиток працівників. Вживає заходів щодо створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища. Забезпечує розроблення, укладення і виконання колективного договору. Вирішує питання щодо фінансово-економічної та господарської діяльності закладу охорони здоров’я в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам директора, керівникам виробничих підрозділів, функціональних підрозділів закладу охорони здоров’я. Здійснює зовнішнє представництво закладу в адміністративних органах, засобах масової інформації тощо. Захищає майнові інтереси закладу охорони здоров’я в суді, органах державної влади та управління. Забезпечує дотримання вимог трудового законодавства. Забезпечує створення на робочому місці в кожному структурному підрозділі умов праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечує додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. Забезпечує виконання вимог протипожежної безпеки. Затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, тривалість щоденної роботи та графіки змінності з додержанням установленої тривалості робочого тижня.

Повинен знати:
Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров’я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров’я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров’я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров’я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон’юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв’язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

Кваліфікаційні вимоги:
Вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань “Управління та адміністрування” або “Публічне управління та адміністрування”, або “Охорона здоров’я”, або “Право”, або “Соціальні та поведінкові науки”, або “Гуманітарні науки”. У разі освіти у галузі знань “Охорона здоров’я”, “Право”, “Соціальні та поведінкові науки”, або “Гуманітарні науки” вимагається також наявність вищої освіти (магістерський рівень) у галузі знань “Управління та адміністрування” або “Публічне управління та адміністрування” (крім як для керівників закладів охорони здоров’я, які надають тільки первинну медичну допомогу).

Вимоги до стажу роботи на керівних посадах: не менше 5 років.

Вимоги до конкурсної пропозиції:
Обсяг конкурсної пропозиції – не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі.
Конкурсна пропозиція (паперова та електронна версія) надається у складі документів, які подаються на конкурс, в окремому запечатаному конверті.
Конкурсна пропозиція повинна містити проект плану розвитку закладу на п’ять років, в якому передбачаються:

  • план реформування закладу протягом одного року;
  • заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
  • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
  • пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту:
Умови оплати і розміри оплати праці керівника закладу визначаються згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств» з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2022 № 2 «Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я».
Істотні умови контракту додаються.

Дата і місце проведення конкурсу:
15 лютого 2022 року о 10-00 год.
зала засідань (2 поверх) Макарівської селищної ради, вулиця Димитрія Ростовського, 30,
смт Макарів, Бучанський район, Київська область.