Офіційний веб-сайт (в стадії розробки)
Погода

Відділ бухгалтерського обліку та звітності апарату Макарівської селищної ради та її виконавчого комітету

Адреса: вул.***, смт Макарів, Бучанський р-н, Київська обл., 08001

e-mail: buhg@makariv-rada.gov.ua

Структура відділу

Начальник відділу-головний бухгалтер – Куранда Лариса Анатоліївна

Заступник начальника відділу – заступник головного бухгалтера – –

Головний спеціаліст – Башинська Олена Володимирівна

Головний спеціаліст – –

Спеціаліст І категорії (із ведення бухгалтерського обліку) – Фещенко Олена Петрівна

Спеціаліст І категорії (із ведення бухгалтерського обліку) –

Основні напрями діяльності

 1. Ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку.
 2. Ведення бухгалтерського обліку здійснюється відповідно Положення про облікову політику, яке визначає методи оцінки, обліку і процедури, які застосовуються селищною радою для ведення бухгалтерського обліку, складання і подання фінансової та бюджетної звітності, не визначені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі або щодо яких передбачено більш ніж один їх варіант, а також строки корисного використання груп основних засобів та нематеріальних активів.
 3. Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції i результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.
 4. Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань до Державного казначейства України, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.
 5. Погодження документів, пов’язані з витрачанням фонду заробітної плати, згідно із встановленими посадовими окладами, надбавками і доплатами працівникам.
 6. Забезпечення контролю за наявністю i рухом майна, використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів відповідно до затверджених нормативів i кошторисів.
 7. Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення i мобілізація внутрішньогосподарських резервів.
 8. Проведення інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу.
 9. Участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів.
 10. Проведення аналізу даних бухгалтерського обліку та звітності щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розроблення та здійснення заходів щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організування та проведення роботи з її списання відповідно до законодавства.
 11. Забезпечення зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності.
 12. Погодження проектів договорів, щодо використання бюджетних коштів згідно кошторисних призначень.
 13. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо цільового та ефективного використанням бюджетних коштів.
 14. Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна.
 15. Проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів.
 16. Підготовка документів при формуванні місцевого бюджету.
 17. Підготовка проектів з питань, що належать до основних завдань і функціональних повноважень відділу.