Офіційний веб-сайт (в стадії розробки)
Погода

Інформаційне повідомлення
про проведення громадських обговорень проектів рішень
Макарівської селищної ради про реорганізацію, перепрофілювання (зміну типу) окремих комунальних закладів загальної середньої освіти Макарівської селищної ради

До відома жителів населених пунктів Макарівської селищної територіальної громади!

Запрошуємо вас долучитися до громадського обговорення проектів рішень Макарівської селищної ради про реорганізацію, перепрофілювання (зміну типу) окремих комунальних закладів загальної середньої освіти Макарівської селищної ради.

І. Найменування організатора громадського обговорення – Макарівська селищна рада.

Найменування ініціатора громадського обговорення – відділ освіти, молоді, фізичної культури і спорту Макарівської селищної ради.

ІІ. Нормативне забезпечення:

Конституція України.

Стаття 143. Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого   самоврядування утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

Бюджетний кодекс України.

Стаття 1032. Освітня субвенція спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у таких типах закладів освіти: початкові школи, гімназії (крім дошкільних підрозділів у таких закладах), ліцеї.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 26. Реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради.

Стаття 32. Повноваження у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, молодіжної політики, фізкультури і спорту. Підпункт 2. Забезпечення здобуття повної загальної середньої освіти у державних і комунальних закладах освіти, створення необхідних умов для виховання дітей та молоді, розвитку їхніх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації…

Закон України «Про освіту».

Стаття 13. Територіальна доступність повної загальної середньої освіти. Абзац перший частини першої: для забезпечення територіальної доступності повної загальної середньої освіти органи місцевого самоврядування створюють і утримують мережу закладів освіти та їхніх філій.

Стаття 25. Права і обов’язки засновника закладу освіти. Частина 2. Засновник закладу освіти або уповноважений ним орган (особа): приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію, зміну типу закладу освіти, затверджує статут (його нову редакцію), укладає засновницький договір у випадках, визначених законом

Стаття 66. Повноваження органів місцевого самоврядування, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, де вказано, що міські, сільські і селищні ради засновують заклади освіти, а також реорганізовують, перепрофільовують (змінюють тип) та ліквідовують їх з урахуванням спеціальних законів.

Закон України «Про повну загальну середню освіту».

Стаття 32. 1. Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає засновник (засновники).

Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади та /або суспільства.

Рішення про утворення комунальних початкових шкіл, гімназій як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймають міські, сільські, селищні ради.

Рішення про утворення комунальних ліцеїв як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймають Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, міські, селищні, сільські ради відповідно до вимог законодавства.

Для започаткування та проведення освітньої діяльності комунального ліцею засновник має забезпечити відповідність такого закладу освіти вимогам, що визначені цим Законом, положенням про ліцей та ліцензійними умовами, у тому числі щодо: функціонування не менше двох класів за трьома профілями навчання на рівні профільної середньої освіти (протягом 10-12 років навчання учнів); функціонування ліцею як окремої юридичної особи, відокремленої від початкової школи та гімназії, крім випадків, визначених цим Законом; забезпечення здобуття учнями профільної середньої освіти відповідно до профілів навчання з навчальним навантаженням та з можливістю обрання учнями навчальних предметів (інтегрованих курсів, інших освітніх компонентів) в обсягах, що визначаються законодавством; створення безпечного, інклюзивного та цифрового освітнього середовища відповідно до вимог законодавства; підвезення (у разі потреби) учнів і педагогічних працівників до закладу освіти (місця навчання, роботи) та у зворотному напрямку до місця проживання (за потреби) на відстань, що визначається законодавством; забезпечення проживання учнів у пансіонах у разі, якщо час їхнього доїзду до ліцею буде більше норми, визначеної законодавством; забезпечення учасникам освітнього процесу вільного і безоплатного бездротового доступу до мережі Інтернет з характеристиками, що відповідають вимогам законодавства, у приміщеннях закладу освіти, у тому числі у пансіоні; забезпечення здобувачів освіти харчуванням у порядку та відповідно до вимог, визначених Кабінетом Міністрів України; відповідності іншим вимогам, визначеним законодавством.

Рішення про утворення початкової школи як структурного підрозділу у складі гімназії, його реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймає (приймають) засновник (засновники) такого закладу.

З метою задоволення духовних потреб громадян приватні заклади освіти, зокрема засновані релігійними організаціями, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку, мають право визначати релігійну спрямованість своєї освітньої діяльності.

Під час утворення закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний враховувати вимоги ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти.

2. У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

Реорганізація, зміна типу, ліквідація закладу загальної середньої освіти у сільській місцевості допускається лише після громадського обговорення проекту відповідного рішення засновника, який оприлюднюється не менше ніж за один рік до прийняття відповідного рішення.

Стаття 35. Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти.

Здобуття повної загальної середньої освіти на певному рівні забезпечують:

  • початкова школа, що забезпечує здобуття початкової освіти;
  • гімназія, що забезпечує здобуття базової середньої освіти;
  • ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти.

Початкова школа функціонує як окрема юридична особа або як структурний підрозділ гімназії.

Гімназія та ліцей функціонують як окремі юридичні особи.

За рішенням засновника ліцей може також забезпечувати здобуття базової середньої та, як виняток, здобуття початкової освіти.

Розділ X “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України «Про повну загальну середню освіту»:

«5-1. Рекомендувати засновникам закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, до 1 вересня 2027 року привести установчі документи закладів освіти у відповідність із цим Законом, врахувавши строки набрання чинності окремими положеннями цього Закону, визначеними пунктом 1 цього розділу.

5-2. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним (з урахуванням пропозицій міських, сільських, селищних рад), Київській та Севастопольській міським радам до 1 вересня 2024 року затвердити плани формування мережі закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, з урахуванням вимог цього Закону до ліцеїв, щодо безпечного, інклюзивного та цифрового освітнього простору, демографічних показників розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, спроможності територіальних громад, профілізації старшої профільної школи і необхідності охоплення на відповідній території усіх профілів навчання, визначених законодавством, з метою гарантування і забезпечення права кожного учня на вибір відповідного профілю навчання.

5-3. Засновникам ліцеїв до 1 вересня 2027 року забезпечити з урахуванням вимог законодавства виконання затверджених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами планів, передбачених пунктом 5-2 цього розділу, шляхом утворення та забезпечення ліцеїв належною матеріально-технічною базою, обладнанням, доступом до мережі Інтернет, відібрати на конкурсних засадах педагогічних працівників, провести конкурс відповідно до вимог цього Закону на посаду керівника закладу освіти та вжити інших необхідних дій, визначених відповідними планами та законодавством».

ІІІ. Мета проведення громадського обговорення:

Обговорення проєктів рішень Макарівської селищної ради про реорганізацію, перепрофілювання (зміну типу) окремих комунальних закладів загальної середньої освіти Макарівської селищної ради, що забезпечить як територіальну доступність початкової та/або базової середньої освіти, так і створить умови для здобуття учнями якісної профільної освіти.

Трансформація закладів освіти Макарівської селищної територіальної громади покликана вирішити важливі соціально-освітні завдання, а саме:
– створення ефективної мережі закладів загальної середньої освіти з урахуванням територіальних особливостей та демографічної ситуації;
– здійснення заходів щодо приведення типів закладів загальної середньої освіти у відповідність до вимог чинного законодавства;
– прогнозування підвищення якості освіти та економічної ефективності функціонування закладів освіти;
– сприяння покращенню доступу дітей і молоді до якісної освіти незалежно від місця проживання;
– забезпечення варіативності освітніх послуг з урахуванням індивідуальних запитів учнів, зокрема осіб з особливими освітніми потребами, обдарованої молоді;
– забезпечення концентрації й ефективного використання матеріальних, кадрових та фінансових ресурсів громади для підвищення ефективності освітнього процесу.

ІV. Обґрунтування.

Рішенням Макарівської селищної ради «Про формування мережі закладів освіти Макарівської селищної територіальної громади з урахуванням вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту» до ліцеїв на період до 01 вересня 2024 року» від 07.12.2022 № 470-18-VІІІ, з метою створення на території Макарівської селищної територіальної громади оптимальної мережі освітніх закладів, належних умов для надання якісної освіти, забезпечення доступності, урізноманітнення освітніх послуг, підвищення економічної ефективності, використання матеріально-технічних, кадрових і фінансових ресурсів відповідно до вимог чинного законодавства затверджено план формування мережі закладів освіти Макарівської селищної територіальної громади з урахуванням вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту» до ліцеїв на період до 01 вересня 2024 року.

У відповідності до вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту», задля реалізації зазначеного плану, прийняттю відповідних рішень Макарівською селищною радою мають передувати громадські обговорення проєктів рішень, що оприлюднюються за рік до прийняття рішення.

V. Строк, місце, час та формат проведення громадського обговорення:

У зв’язку з дією правового режиму воєнного стану введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року №64/2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», з метою дотримання заходів безпеки, громадські обговорення відбудуться у формі зборів у приміщеннях окремих закладів освіти, щодо яких подано на розгляд селищної ради проєкти відповідних рішень, реєстрація учасників громадських обговорень розпочинатиметься за 30 хвилин до проведення зборів:

Проєкт рішення, винесений на обговоренняДата та час проведенняМісце проведення
Про перепрофілювання (зміну типу) та перейменування Великокарашинського ліцею Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області04.07.2023 1000с. Великий Карашин вул. Перемоги, 2 (Великокарашинський ліцей)
Про перепрофілювання (зміну типу) та перейменування Забуянського ліцею Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області05.07.2023 1000с. Забуяння, вул. Незалежності, 73А (Забуянський ліцей)
Про перепрофілювання (зміну типу) та перейменування Колонщинського ліцею Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області11.07.2023 1000с. Колонщина вул. 1-го Травня, 1 (Колонщинський ліцей)
Про перепрофілювання (зміну типу) та перейменування Комарівського ліцею Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області12.07.2023 1000с. Комарівка вул. Дружби, 6 (Комарівський ліцей)
Про перепрофілювання (зміну типу) та перейменування Копилівського ліцею Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області11.07.2023 1400с. Копилів вул. Жовтнева, 84 (Копилівський ліцей)
Про перепрофілювання (зміну типу) та перейменування Королівського ліцею Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області05.07.2023 1400с. Королівка вул. Клубна, 2 (Королівський ліцей)
Про перепрофілювання (зміну типу) та перейменування Липівського ліцею Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області10.07.2023 1000с. Липівка вул. Шевченка, 44 (Липівський ліцей)
Про перепрофілювання (зміну типу) та перейменування Пашківського ліцею Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області06.07.2023 1000с. Пашківка, вул. Центральна, 1 (Пашківський ліцей)
Про перепрофілювання (зміну типу) та перейменування Ситняківського ліцею Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області04.07.2023 1400с. Ситняки, вул. Шкільна, 2 (Ситняківський ліцей)
Про перепрофілювання (зміну типу) та перейменування Фасівської гімназії Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області06.07.2023 1400с. Фасова, вул. Шевченка, 3 (Фасівська гімназія)
Про припинення діяльності юридичної особи публічного права комунальної власності – Гавронщинської початкової школи Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області в результаті реорганізації шляхом приєднання до Маковищанської гімназії Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області10.07.2023 1400с. Гавронщина вул. Київська, 17А (Гавронщинська початкова школа)

Пропозиції (зауваження) від громадськості приймаються відділом освіти, молоді, фізичної культури і спорту Макарівської селищної ради з початку оголошення про проведення громадського обговорення до останнього дня, що передує громадському обговоренню відповідного рішення.

Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення подаються у письмовій чи усній формі, надсилаються електронною поштою із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає. Юридичні особи подають пропозиції (зауваження) у письмовій чи електронній формі із зазначенням їх найменування та місцезнаходження. Пропозиції (зауваження) реєструються робочою групою. Анонімні пропозиції (зауваження) не реєструються і не розглядаються. Анонімним визнається пропозиція (зауваження) за критеріями, передбаченими Законом України «Про звернення громадян».

VІ. Місцезнаходження та адреса електронної пошти, номер телефону ініціатора громадського обговорення, за якими можна отримати консультації з питання, що винесено на громадське обговорення, та подати свої пропозиції (зауваження):

Відділ освіти, молоді, фізичної культури і спорту Макарівської селищної ради, який розташований за адресою: вул. Освіти, 15, смт. Макарів, Бучанський район, Київська область, 08001.

E-mail: osvita@makariv-rada.gov.ua.

Контактні особи:

Волощенко Ірина Миколаївна – начальник відділу освіти, молоді, фізичної культури і спорту Макарівської селищної ради, тел.(093) 602-83-72;

Тимошенко Сергій Анатолійович – головний спеціаліст відділу освіти, молоді, фізичної культури і спорту Макарівської селищної ради, тел.(095)824-59-50.

VІІ. Склад робочої групи організації проведення громадських обговорень.

Голова робочої групи: Токар Вадим Яковлевич– Макарівський селищний голова;
Секретар робочої групи: Тимошенко Сергій Анатолійович– головний спеціаліст відділу освіти, молоді, фізичної культури і спорту Макарівської селищної ради
Члени робочої групи: 
Омельченко Лариса Станіславівна– заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів
Волощенко Ірина Миколаївна– начальник відділу освіти, молоді, фізичної культури і спорту Макарівської селищної ради
Султанова Лариса Миколаївна– заступник начальника відділу освіти, молоді, фізичної культури і спорту Макарівської селищної ради
Хвостова Марія Вікторівна– головний бухгалтер відділу освіти, молоді, фізичної культури і спорту Макарівської селищної ради
Волошин Петро Степанович– староста Великокарашинського старостинського округу
Герасименко Тетяна Іванівна– староста Забуянського старостинського округу
Павленко Світлана Казимирівна– староста Колонщинського старостинського округу
Сич Людмила Миколаївна– староста Комарівського старостинського округу
Кравчук Олег Миколайович– староста Копилівського старостинського округу
Бутрименко Оксана Григорівна– староста Королівського старостинського округу
Ремень Оксана Василівна– староста Липівського старостинського округу
Кравчук Ольга Миколаївна– староста Пашківського старостинського округу
Романенко Олександр Олександрович– староста Ситняківського старостинського округу
Рубець Олена Андріївна– староста Фасівського старостинського округу
Ремезенко Наталія Володимирівна– староста Гавронщинського старостинського округу
Багінська Ірина Анатоліївна– депутат Макарівської селищної ради (за згодою)
Богдюк Олександр Володимирович– депутат Макарівської селищної ради (за згодою)
Гулак Олександр Олександрович– депутат Макарівської селищної ради (за згодою)
Йовенко Анатолій Анатолійович– депутат Макарівської селищної ради (за згодою)
Токар Анатолій Павлович– депутат Макарівської селищної ради (за згодою)

VІІІ. Термін і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення, узагальнення висловлених в ході громадського обговорення зауважень, пропозицій визначається та здійснюється ініціатором громадського обговорення.

Робоча група з організації проведення громадського обговорення протягом 3 днів після закінчення строку подання пропозицій (зауважень) узагальнює їх та готує звіт, у якому зазначаються зміст питання, що виносилося на громадське обговорення, інформація про осіб, які взяли участь в обговоренні порушеного питання, а також узагальнений аналіз пропозицій (зауважень), що надійшли під час проведення громадського обговорення.

Звіт підписується усіма членами робочої групи та надається селищному голові для винесення його разом із проектом рішення на розгляд чергової сесії Макарівської селищної ради з рекомендацією про врахування (неврахування) пропозицій та зауважень громадськості з обов’язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин неврахування пропозицій та зауважень.

Оприлюднення результатів громадського обговорення здійснюється шляхом опублікування на офіційному веб-сайті Макарівської селищної ради.

Запрошуємо усіх бажаючих долучитися до громадського обговорення проектів рішень Макарівської селищної ради про реорганізацію, перепрофілювання (зміну типу) окремих комунальних закладів загальної середньої освіти Макарівської селищної ради.

У громадському обговоренні з правом голосу можуть брати участь дієздатні жителі Макарівської селищної територіальної громади, які досягли 18-річного віку та місце проживання яких в установленому законом порядку зареєстроване на території, в межах якої проводяться громадські обговорення.

Бажаючим взяти участь у громадських обговореннях, згідно графіку, для реєстрації при собі мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

ПРОЄКТИ РІШЕНЬ:

Про перепрофілювання (зміну типу) та перейменування Фасівської гімназії Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області

Про перепрофілювання (зміну типу) та перейменування Ситняківського ліцею Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області

Про перепрофілювання (зміну типу) та перейменування Пашківського ліцею Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області

Про перепрофілювання (зміну типу) та перейменування Липівського ліцею Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області

Про перепрофілювання (зміну типу) та перейменування Королівського ліцею Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області

Про перепрофілювання (зміну типу) та перейменування Копилівського ліцею Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області

Про перепрофілювання (зміну типу) та перейменування Комарівського ліцею Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області

Про перепрофілювання (зміну типу) та перейменування Колонщинського ліцею Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області

Про перепрофілювання (зміну типу) та перейменування Забуянського ліцею Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області

Про припинення діяльності юридичної особи публічного права комунальної власності – Гавронщинської початкової школи Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області в результаті реорганізації шляхом приєднання до Маковищанської гімназії Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області

Про перепрофілювання (зміну типу) та перейменування Великокарашинського ліцею Макарівської селищної ради Бучанського району Київської області