Офіційний веб-сайт (в стадії розробки)
Погода

ПОРЯДОК
проведення конкурсу на заміщення вакантних посад
посадових осіб місцевого самоврядування у Макарівській селищній раді

Загальні положення

 1. Відповідно до цього Порядку проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування у Макарівській селищній раді (далі – конкурс), крім випадків, коли законами України встановлено інший порядок заміщення таких посад.
 2. Конкурс на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування повинен забезпечувати конституційне право рівного доступу до служби в органах місцевого самоврядування громадян України.
 3. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування розпорядженням селищного голови утворюється конкурсна комісія у складі голови, секретаря і членів комісії.
  Очолює конкурсну комісію заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради. До складу конкурсної комісії входять представники кадрової та юридичної служб, а також окремих структурних підрозділів виконавчих органів ради, тощо.
 4. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду в селищній раді, а також просування по службі посадових осіб, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору.

Умови проведення конкурсу

 1. Умови проведення конкурсу в селищній раді відповідно до цього Порядку визначаються селищним головою, який призначає на посади та звільняє з посад посадових осіб місцевого самоврядування.
  Рішення про проведення конкурсу приймається селищним головою за наявності вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування.
 2. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:
  визнані в установленому порядку недієздатними;
  мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади посадової особи місцевого самоврядування або державного службовця;
  у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі близьким особам;
  позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;
  в інших випадках, установлених законами.
 3. Особи, які подали необхідні документи до селищної ради для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування (далі – кандидати).
 4. Конкурс проводиться поетапно:
  1) публікація оголошення про проведення конкурсу в пресі або поширення його через інші засоби масової інформації;
  2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;
  3) проведення іспиту та відбір кандидатів.

Оголошення про конкурс

 1. За наявності вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування Макарівська селищна рада публікує оголошення про проведення конкурсу в пресі або поширює його через інші засоби масової інформації не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу та доводить його до відома працівників ради.
 2. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:
  1) найменування селищної ради із зазначенням місцезнаходження, адреси та контактних номерів телефонів;
  2) назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою ради;
  3) основні вимоги до кандидатів, визначені згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад посадових осіб місцевого самоврядування;
  4) термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).
  В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про службу в органах місцевого самоврядування.
 3. При заміщенні вакантних посад, призначення на які відповідно до законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття селищним головою рішення про призначення осіб згідно з пунктом 4 цього Порядку конкурс не оголошується.

Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі

 1. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії селищної ради такі документи:
  заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби в органах місцевого самоврядування;
  заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
  дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
  копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
  копію документа, який посвідчує особу;
  копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
  довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).
  Особи, які працюють у селищній раді, де оголошено конкурс, і бажають взяти у ньому участь, зазначених документів до заяви не додають.
  Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції».
 2. Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).
 3. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.
 4. Секретар конкурсної комісії селищної ради перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, які передбачені для кандидатів на посаду посадової особи місцевого самоврядування.
 5. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється секретарем комісії з відповідним обґрунтуванням.
  Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.
 6. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у кадровій службі селищної ради.

Проведення іспиту та відбір кандидатів

 1. Іспит проводиться конкурсною комісією селищної ради з метою об’єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посаду посадової особи місцевого самоврядування.
  Об’єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.
 2. Секретар комісії за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.
 3. Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про запобігання корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень органу місцевого самоврядування та вакантної посади.
 4. Порядок проведення іспиту у Макарівській селищній раді та перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень селищної ради та її структурних підрозділів затверджується селищним головою, відповідно до цього Порядку.
 5. Екзаменаційні білети формуються та затверджуються головою Конкурсної комісії.
  До кожного білету включаються 5 питань: по одному – на знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про запобігання корупції» та одне питання з урахуванням специфіки функціональних повноважень органу місцевого самоврядування та вакантної посади.
  Кількість білетів має бути – не менше 15.
 6. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.
 7. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування.
 8. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву в селищній раді і протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу.
  Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.
 9. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування, оголошується повторний конкурс.
 10. Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.
 11. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.
 12. У рішенні комісії, що подається селищному голові, обов’язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду посадової особи місцевого самоврядування.
 13. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається селищному голові не пізніше ніж через два дні після голосування. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.
 14. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.
 15. Рішення про призначення на посаду посадової особи місцевого самоврядування та зарахування до кадрового резерву приймає селищний голова на підставі пропозиції конкурсної комісії.
 16. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене селищному голові протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.
 17. Рішення селищного голови може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.