Офіційний веб-сайт (в стадії розробки)
Погода

МАКАРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА VІІІ СКЛИКАННЯ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

«09» грудня 2020 року

смт Макарів

№ 001

Про затвердження Регламенту виконавчого комітету
Макарівської селищної ради восьмого скликання

Відповідно до статей 40, 51, 53, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет селищної ради вирішив:

 1. Затвердити Регламент виконавчого комітету Макарівської селищної ради восьмого скликання (додається).
 2. Забезпечити неухильне додержання Регламенту виконавчого комітету Макарівської селищної ради восьмого скликання всіма зацікавленими особами.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на селищного голову, заступників селищного голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету відповідно до розподілу обов’язків.

Селищний голова

В.Я. Токар

Додаток
до рішення виконавчого комітету селищної ради
від 09.12.2020 № 001

РЕГЛАМЕНТ
виконавчого комітету Макарівської селищної ради
VІІІ скликання

1. Загальні положення

1.1. Виконавчий комітет Макарівської селищної ради (надалі – виконавчий комітет) – орган, який відповідно до Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» створюється Макарівською селищною радою для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами.

1.2. Виконавчий комітет утворюється радою на період її повноважень. Після закінчення повноважень ради, селищного голови її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

1.3. Виконавчий комітет є виконавчим органом ради, їй підконтрольним та підзвітним, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – підконтрольний та підзвітний вищим органам виконавчої влади.

1.4. Робота виконавчого комітету та діловодство ведуться державною мовою.

1.5. До складу виконавчого комітету входять за посадою: селищний голова, секретар ради, заступники селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради та керуючий справами (секретар) виконавчого комітету, старости. Інші члени виконавчого комітету обираються радою за поданням селищного голови з представників громадськості та установ і організацій, які розташовані на території селищної ради.

1.6. Порядок діяльності виконавчого комітету визначається Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законодавчими актами, рішеннями Макарівської селищної ради, прийнятими в межах повноважень визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та цим Регламентом.

1.7. Регламент виконавчого комітету – нормативний документ, який встановлює порядок скликання засідань виконавчого комітету, підготовки, внесення і розгляду питань на його засідання, проведення засідань, процедуру прийняття рішень і контролю за їхнім виконанням, регулює порядок планування роботи виконавчого комітету.

1.8. Очолює виконавчий комітет селищний голова.

1.9. Засідання виконавчого комітету є відкритими і гласними за винятком розгляду питань, що становлять державну таємницю або у випадку прийняття окремого рішення про проведення закритого засідання.

1.10. На засіданні виконавчого комітету можуть бути присутні депутати всіх рівнів, керівники або уповноважені представники органів місцевого самоврядування та державної виконавчої влади, трудових колективів, політичних партій, об’єднань громадян, підприємств усіх форм власності, засобів масової інформації тощо. Кількість осіб, що перебувають у залі засідань в якості гостей, експертів, запрошених, представників засобів масової інформації обмежується кількістю місць для сидіння у залі.

1.11. Особи, присутні на засіданнях виконавчого комітету, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, не порушувати порядок, а також не коментувати прийнятих рішень чи процесу їхнього обговорення.

1.12. За вказівкою головуючого на засіданні, у разі порушення порядку, винних у цьому присутніх осіб може бути видалено з приміщення, де відбувається засідання.

1.13. У випадку, якщо виступаючий планує під час доповіді використовувати технічні засоби (відеомагнітофон, проектор, комп’ютер, слайдоскоп тощо), він повинен за 3 (три) дні до початку засідання виконавчого комітету попередити про це керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету.

2. Планування роботи виконавчого комітету

2.1. Виконавчий комітет працює на основі плану роботи. План роботи виконавчого комітету є складовою частиною плану роботи Макарівської селищної ради, затверджується рішенням виконавчого комітету.

2.2. Підставами для формування планів роботи виконавчого комітету є законодавчі та інші нормативні акти України, рішення селищної ради, розпорядження селищного голови.

2.3. Члени виконавчого комітету, працівники апарату ради та виконавчого комітету, виконавчих органів до 15 червня та до 15 грудня поточного року подають керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету пропозиції з переліком питань для включення у план роботи виконавчого комітету на наступне півріччя, які вони вважають за доцільне розглянути на засіданнях виконавчого комітету.

2.4. У плані роботи виконавчого комітету зазначається назва питань, дата розгляду, посади відповідальних за підготовку та доповідачів. Якщо планом роботи визначаються співдоповідачі, то вказуються їхні посади.

3. Порядок підготовки засідань виконавчого комітету

3.1. Предметом розгляду на засіданнях виконавчого комітету можуть бути:

 • питання, безпосередньо віднесені законодавством до компетенції виконавчого комітету;
 • здійснення делегованих повноважень, зокрема повноважень, делегованих Макарівською селищною радою, в тому числі щодо передачі виконавчому комітету повноважень щодо управління комунальними підприємствами Макарівської селищної ради;
 • питання щодо утворення із членів виконкому комісій, робочих груп та органів у відповідності та на підставі рішень та актів Макарівської селищної ради;
 • питання, розгляд яких відбувається у зв’язку із прийняттям вищими органами влади, селищною радою, органами судової влади та прокуратури актів, які вимагають прийняття рішень виконавчим комітетом;
 • питання, що виникли внаслідок непередбачених подій, явищ тощо і вимагають прийняття рішень виконавчим комітетом;
 • інші питання, винесені на розгляд виконавчого комітету у встановленому законом порядку.

3.2. Основною формою роботи виконавчого комітету є засідання, що проводяться згідно з планом роботи щомісяця. Порядок роботи комісій, робочих груп та органів виконкому відбувається в порядку, визначеному рішеннями та актами Макарівської селищної ради.

3.3. У випадку необхідності селищний голова може скликати позачергове засідання виконавчого комітету. Формування порядку денного позачергового засідання та підготовка проектів рішень може проводитися безпосередньо на початку цього засідання. У таких випадках прийняття рішення відбувається без підготовленого до того часу проекту.

3.4. Ініціювати розгляд питання на засідання виконавчого комітету (з підготовкою пакету необхідних документів) можуть: селищний голова, секретар ради, постійні комісії селищної ради, члени виконавчого комітету, заступники селищного голови, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету.

3.5. Члени виконавчого комітету можуть запрошувати для участі у розгляді основних питань експертів, фахівців у даній галузі. Участь запрошених здійснюється у порядку визначеному даним Регламентом.

4. Порядок підготовки проектів рішень виконкому

4.1. Проект рішення виконкому повинен бути коротким і конкретним. Його обсяг не повинен перевищувати 2-3 сторінок (без врахування додатків).

4.2. Проект рішення виконкому повинен складатись з таких частин:

 • констатуюча, у якій має бути надана стисла, але кваліфікована, обґрунтована оцінка об’єктивного аналізу стану справ з обговорюваного питання, повинні міститися посилання на закони, інші нормативні акти та документи, обставини, якими викликана необхідність прийняття даного рішення;
 • постановляюча, у якій конкретно і чітко формулюються завдання та конкретні заходи щодо усунення виявлених недоліків, удосконалення роботи у тій чи іншій галузі, засоби і методи їх виконання, посади чи прізвища виконавців і реальні терміни виконання,
 • заключна, у якій покладається відповідальність та контроль за виконання рішення на посадових осіб.

4.3. До проекту рішення також додаються передбачені текстом додатки та всі матеріали, на які є посилання у проекті рішення, а також матеріали, які є необхідними для прийняття такого рішення згідно з чинним законодавством, а при необхідності – висновки відповідної постійної комісії ради чи виконавчого комітету.

4.4. Особа, відповідальна за підготовку проекту відповідного рішення не пізніше, як за 3 дні до засідання виконавчого комітету (у випадку розгляду термінових, невідкладних питань – за 1 день до засідання) подає проект рішення завізований ним особисто, як розробником, та погоджений із заступником селищного голови з питань діяльності виконавчого органу Макарівської селищної ради (відповідно до розподілу обов’язків), спеціалістом селищної ради з юридичних питань (в разі потреби) керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету та забезпечує явку запрошених на засідання виконкому (в разі потреби). Відмова від візування проекту не допускається. При візуванні обов’язково проставляється дата візування.

4.5. Проекти рішень для реалізації яких потрібне фінансування, візуються начальником відділу – головним бухгалтером відділу бухгалтерського обліку та звітності селищної ради.

4.6. У випадку незгоди посадових осіб, які повинні візувати документ, з ініціаторами проекту, особа, яка готує питання, зобов’язана провести обговорення проекту з зацікавленими сторонами з метою пошуку взаємоприйнятного рішення. Якщо консенсусу не досягнуто, то посадова особа візує проект рішення з зауваженнями та пропозиціями, виклавши їх у письмовому вигляді. Рішення про можливість внесення такого проекту рішення у проект порядку денного приймає керуючий справами (секретар) виконавчого комітету за погодженням з селищним головою.

4.7. Матеріали до проекту рішення виконкому повинні містити:

 • оригінали чи завірені копії інших матеріалів, що стосуються даного питання і якими користувалися у роботі при підготовці проекту рішення;
 • необхідні схеми, графіки тощо;
 • проект листа, подання, якщо з даного питання необхідно звернутися з клопотанням у вищі органи державної влади і управління.

4.8. Всі підготовлені виконавцями проекти рішень та прийнятті рішення виконавчого комітету передаються керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету на магнітних носіях або з допомогою комп’ютерної мережі, який забезпечує їх друк та видачу.

5. Порядок денний засідань

5.1. Проект порядку денного засідання виконавчого комітету формує керуючий справами (секретар) виконавчого комітету.

5.2. Погоджений у встановленому порядку порядок денний засідання виконавчого комітету надсилається членам виконавчого комітету не пізніше, як за 2 (два) дні до засідання.

5.3. Остаточно порядок денний затверджує виконавчий комітет на початку засідання.

5.4. Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету не пізніше, як за 2 (два) робочі дні зобов’язаний надіслати членам виконавчого комітету порядок денний у електронній формі.

6. Проведення засідань виконавчого комітету

6.1. Проводить засідання виконавчого комітету селищний голова, а у разі його відсутності – заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради (відповідно до розподілу обов’язків).

6.2. Головуючий на засіданні виконавчого комітету:

1) відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в засіданнях;

2) вносить за згодою виконавчого комітету зміни до порядку денного; 3) організовує розгляд питань;

4) надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного доповідача;

5) забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

6) вносить зміни до проектів рішень з врахуванням висловлених пропозицій в ході обговорення.

6.3. Засідання виконавчого комітету відкривається і є правомочним, якщо у ньому беруть участь більше половини членів від загального складу виконавчого комітету.

6.4. Якщо відкриття засідання не можливе у зв’язку з відсутністю необхідної кількості членів виконавчого комітету, головуючий відкладає відкриття засідання або приймає рішення про проведення його на інший день.

6.5. На початку засідання до порядку денного можуть бути включені питання, які потребують негайного розгляду і не можуть бути відкладені на наступне засідання виконавчого комітету.

6.6. Кожне додаткове внесене питання на розгляд виконавчого комітету повинно бути обґрунтоване доповідачем перед членами виконавчого комітету. Таке рішення у кожному випадку приймається голосуванням членів виконавчого комітету.

6.7. Процедурне рішення про додаткове включення питання на розгляд у порядок денний приймається, якщо за це проголосувала більшість з присутніх на засіданні членів виконавчого комітету.

6.8. На засіданні виконавчого комітету час для доповіді визначається: при розгляді питань – до 10 хв.; для співдоповідей, виступів при обговоренні, заключного слова – до 5 хвилин; для довідок, внесення поправок – до 3 хвилин.

6.9. Члени виконавчого комітету мають право вносити щодо обговорюваного питання свої поправки (пропозиції), а інші запрошені учасники засідання мають право вносити свої поправки (пропозиції) тільки з дозволу головуючого.

6.10. У разі необхідності головуючий на засіданні може на прохання окремого доповідача та за згодою більшості членів виконавчого комітету продовжити йому час для виступу.

6.11. Якщо виступ доповідача повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення даного питання і головуючий на засіданні вважає, що виконавчий комітет отримав з цього питання достатню інформацію, він може звернутися до доповідача з пропозицією скоротити виступ або припинити його.

6.12. Дебати припиняються за пропозицією головуючого на засіданні.

6.13. Пропозиції та зауваження, висловлені в ході обговорення (дебатів), фіксуються у протоколі засідання для врахування їх при доопрацюванні проекту рішення.

6.14. Особи, запрошені на засідання виконавчого комітету з окремих питань, можуть бути присутніми на засіданні тільки під час розгляду цих питань. Після закінчення обговорення цих питань, як правило, перед голосуванням залишають зал засідань.

7. Порядок голосування

7.1. Після обговорення питань, заключного слова доповідача і співдоповідача головуючий на засіданні оголошує про перехід до голосування.

7.2. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, що надійшли і не були відкликані членами виконавчого комітету.

7.3. Головуючий на засіданні може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити її на голосування, якщо запропонований варіант не відповідає вимогам чинного законодавства, текст сформульовано не чітко, не стосується обговорюваного питання.

7.4. Тексти пропозиції чи поправки, що будуть ставитися на голосування, повинні оголошуватися, при цьому називається ініціатор внесення тексту.

7.5. Перед голосуванням кількох пропозицій чи поправок, які виключають одна одну, головуючий на засіданні послідовно оголошує їх зміст і, якщо немає зауважень до їх змісту, переходить до голосування кожної поправки чи пропозиції окремо.

7.6. Перед кожним голосуванням головуючий на засіданні формулює зміст питання, яке буде ставитися на голосування, і, якщо немає заперечень, пропонує провести голосування щодо нього.

7.7. Рішення приймаються більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету.

7.8. Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його результати і прийняте рішення.

8. Протокол засідання виконавчого комітету

8.1. Засідання виконавчого комітету протоколюються.

8.2. Ведення протоколу здійснює керуючий справами (секретар) виконавчого комітету, а за його відсутності – член виконавчого комітету, визначений учасниками засідання.

8.3. Протокол засідання підписується головуючим на засіданні та секретарем виконавчого комітету, а за його відсутності – членом виконавчого комітету, визначеного учасниками засідання не пізніше як через 5 днів після засідання.

8.4. У протоколі зазначаються: дата, час і місце проведення засідання, кількість членів виконавчого комітету присутніх на засіданні, питання порядку денного, прізвища головуючого, секретаря засідання та їх підписи, прізвища виступаючих, всі внесені на голосування питання і пропозиції, результати голосування щодо рішень.

8.5. Крім протоколу на засіданні виконавчого комітету може проводитись звуко- (відео) запис засідання, які зберігаються у порядку встановленому для протоколів засідань.

8.6. При проведенні закритого засідання виконавчого комітету підготовка матеріалів, оформлення рішень і протоколу здійснюється з дотриманням правил роботи з документами, що мають обмежений доступ (для службового користування або таємними).

8.7. Ознайомлення з протоколом засідання виконавчого комітету, отримання офіційних копій рішень, виписок з них зацікавленими особами проводиться за їх письмовою заявою на ім’я селищного голови та з його дозволу (погодження). Для отримання інформації про прийняті рішення зацікавлені особи звертаються до керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету.

8.8. Тексти прийнятих рішень виконавчого комітету оприлюднюються на офіційному сайті Макарівської селищної ради: http://makariv-rada.gov.ua/. Відповідальність за висвітлення рішень виконавчого комітету на офіційному сайті Макарівської селищної ради http://makariv-rada.gov.ua/ покладається на керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету та головного спеціаліста відділу організаційної роботи та інформаційно-комп’ютерного забезпечення Макарівської селищної ради до повноважень якого входять обов’язком з висвітлення інформації на сайті Макарівської селищної ради.

9. Рішення виконавчого комітету

9.1. Виконавчий комітет у межах своєї компетенції приймає акти нормативного характеру – рішення.

9.2. Рішення виконавчого комітету набирає чинності з моменту його прийняття та підписання селищним головою, якщо виконавчий комітет або чинне законодавство не встановлюють іншого терміну введення його в дію.

9.3. Рішення виконавчого комітету, яке встановлює певні правила, порядок дій, затверджує певне положення, набирає чинності з моменту його оприлюднення на офіційному сайті Макарівської селищної ради: http://makariv-rada.gov.ua/.

9.4. Прийняті на засіданні виконавчого комітету рішення, які не потребують доопрацювання або коректування, наступного дня після засідання передаються керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету або членом виконавчого комітету, який вів протокол засідання, на підпис селищному голові (іншій посадовій особі, яка головувала на цьому засіданні). Рішення виконавчого комітету підписує посадова особа, яка головувала на цьому засіданні.

9.5. Рішення, прийняте на засіданні виконавчого комітету з доповненнями і зауваженнями до поданого проекту передаються для остаточного доопрацювання чи коректування виконавцям, які готували проект рішення, після чого доопрацьовуються керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету або членом виконавчого комітету, який вів протокол засідання. Вказані особи забезпечують доопрацювання проекту рішення у встановлені терміни. Якщо цього терміну не визначено, то на доопрацювання проекту відводиться 5 робочих днів.

9.6. Якщо у процесі доопрацювання проект рішення зазнав суттєвих змін, він має бути повторно завізований виконавцем, що готував проект рішення. У цьому випадку до оригіналу рішення додається завізований проект рішення, внесений на розгляд виконавчого комітету. Доопрацьоване рішення здається секретарю виконавчого комітету або члену виконавчого комітету, який вів протокол засідання та подається вказаними особами на підпис селищному голові у встановленому порядку.

10. Окремі питання

10.1. У разі незгоди селищного голови з рішенням виконавчого комітету він може винести це питання на повторний розгляд виконавчого комітету або на розгляд ради.

10.2. Виконавчий комітет має право вносити зміни, доповнення, визнавати такими, що втратили чинність, а також відміняти раніше прийняті ним рішення у випадках, визначених Законом та цим Регламентом.

10.3. Рішення виконавчого комітету з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними згідно з чинним законодавством.

10.4. В період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19):

1) засідання виконавчого комітету може проводитися в режимі відеоконференції або аудіоконференції (дистанційне засідання), крім питань, що потребують таємного голосування;

2) порядок проведення дистанційних засідань повинен забезпечувати:

 • можливість реалізації прав членів виконавчого комітету ради;
 • ідентифікацію особи, яка бере участь у засіданні колегіального органу;
 • встановлення та фіксацію результатів голосування щодо кожного питання;

3) до порядку денного дистанційних засідань можуть включатися виключно питання невідкладного внесення змін до місцевого бюджету, інші питання щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами, епідеміями та пандеміями, чи реалізації повноважень, пов’язаних з такими обставинами, процедурні питання;

4) розпорядження селищного голови про проведення дистанційного засідання доводиться до відома членів виконавчого комітету і населення не пізніш як за 24 години до його початку із зазначенням порядку денного та порядку відкритого доступу до трансляції дистанційного засідання. Розпорядження селищного голови про дистанційне засідання розміщується на офіційному веб-сайті ради з одночасним направленням цієї інформації та проектів актів із супровідними документами на офіційну електронну адресу кожного члена колегіального органу.

Запис дистанційного засідання є невід’ємною частиною протоколу засідання.

5) на проекти рішень, рішення виконавчого комітету, що передбачені цим пунктом, не поширюються вимоги Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, частини третьої статті 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, Закону України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання”.

11. Контрольні повноваження виконавчого комітету ради
та порядок їх здійснення

11.1. Виконавчий комітет здійснює контроль за виконанням прийнятих рішень, протокольних доручень, які надані на засіданні виконавчого комітету.

11.2. Контроль за виконанням рішень здійснює особа, на яку покладений контроль за виконанням рішення.

11.3. Селищний голова, секретар ради, заступник селищного голови з питань діяльності виконавчого комітету, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету також здійснюють контроль за виконанням рішень у порядку нагляду, якщо контроль за виконанням не покладений на них персонально у самому рішенні.

11.4. Відповідальність за виконання протокольних доручень несуть особи, вказані у цих документах. Якщо протокольне доручення дане кільком керівникам, контроль за організацією його виконання покладається на особу, яка вказана першою у списку.

11.5. Основними методами здійснення контролю за виконанням документів (рішень, протокольних доручень) є: постійний контроль за дотриманням термінів виконання передбачених у документах заходів; періодичне проведення на місцях перевірки стану їх виконання та інформування про результати перевірок керівництва селищної ради; підготовка матеріалів про стан виконання документів для розгляду їх у порядку контролю на нарадах у селищного голови, заступників селищного голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету чи на засіданнях виконавчого комітету ради згідно з планом роботи.

11.6. Особи, на яких покладена відповідальність за виконання рішень, інформують виконавчий комітет про хід виконання документів у встановлені терміни.

11.7. Організаційно-технічний контроль за виконанням рішень здійснюють особи, на яких покладений контроль за виконанням рішень та керуючий справами виконавчого комітету.

11.8. Інформація про хід виконання документів виконавчого комітету надається керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету.

11.9. Термін виконання рішень виконавчого комітету або протокольних доручень може бути змінений тільки окремим рішенням виконавчого комітету.

1.10. Про порушення термінів підготовки проектів рішень виконавчого комітету, виконання прийнятих рішень, протокольних доручень, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету письмово інформує селищного голову для вжиття необхідних заходів.

11.11. Невиконання вимог цього Регламенту щодо підготовки проектів рішень, виконання прийнятих рішень і протокольних доручень без поважних причин є підставою для позбавлення винної особи премії, відповідно до Положення про преміювання працівників апарату Макарівської селищної ради, її виконавчого комітету та виконавчих органів або накладення дисциплінарного стягнення, відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та Кодексу законів про працю України.

11.12. Рішення та інші документи виконавчого комітету вважаються виконаним лише тоді, коли вирішені всі поставлені у ньому питання.

11.13. Рішення та інші документи виконавчого комітету з усіма матеріалами зберігаються у керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету виконкому протягом 3 календарних років, після чого у встановленому порядку передаються на зберігання до державного архіву.

Керуючий справами
(секретар) виконавчого комітету

Н.Л. Бурнашева